(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.13       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
32000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
62105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-2
72105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3
82105-2102ระบบเสียง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์1-3-2
102105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-24-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชอ.13       สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
32000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
62105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-2
72105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3
82105-2102ระบบเสียง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์1-3-2
102105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   13-24-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชอ.13
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php