(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
62100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
72128-1003วงจรไฟฟ้า1-3-2
82128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1-2-2
102128-2010การใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2
112128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   15-21-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
62100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
72128-1003วงจรไฟฟ้า1-3-2
82128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1-2-2
102128-2010การใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2
112128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   15-21-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php