(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
22000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
32128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
42128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2
52128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2
62128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2
72128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2
82128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 11-2-2
102128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2
112128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   11-28-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
22000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
32128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
42128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2
52128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2
62128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2
72128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2
82128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 11-2-2
102128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2
112128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   11-28-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php