(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม2-0-2
42128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2
52001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
62128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2
72128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-2
82128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2
102128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2
112128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2
122128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2
132000-2004กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4
14
15
16
รวม   13-26-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม2-0-2
42128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2
52001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
62128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2
72128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-2
82128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2
102128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2
112128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2
122128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2
132000-2004กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4
14
15
16
รวม   13-26-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php