(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
32000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
42000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
62100-1003งานฝึกฝีมือ 10-6-2
72128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร1-3-2
82128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-2
102128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-2
112128-2108โปรเเกรมสำนักงาน1-2-2
122128-2110พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์1-2-2
132000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
14โฮมรูม
15Professional Learning Community
16
รวม   16-22-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
32000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2
42000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
62100-1003งานฝึกฝีมือ 10-6-2
72128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร1-3-2
82128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-2
102128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-2
112128-2108โปรเเกรมสำนักงาน1-2-2
122128-2110พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์1-2-2
132000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
14โฮมรูม
15Professional Learning Community
16
รวม   16-22-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php