(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2
52128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2
62128-2112โปรแกรมเชิงวัตถุ 21-2-2
72128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
82128-8501โครงการ*-*-4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2
102000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   7-20-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
42128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2
52128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2
62128-2112โปรแกรมเชิงวัตถุ 21-2-2
72128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
82128-8501โครงการ*-*-4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2
102000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   7-20-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php