(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
40011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
51281-003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-2
61281-004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
71282-002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2
81282-003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91282-007โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-2
101282-108โปรแกรมสำนักงาน1-2-2
111282-114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น1-2-2
121282-111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2
130002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-25-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชค.11       สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
40011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
51281-003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-2
61281-004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2
71282-002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2
81282-003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91282-007โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-2
101282-108โปรแกรมสำนักงาน1-2-2
111282-114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น1-2-2
121282-111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2
130002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-25-22
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชค.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php