(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชท.11       สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22119-2008สายส่งและสายอากาศ2-3-3
32119-2102โครงข่ายสายตอนนอก1-3-2
42119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง2-3-3
52119-2104การสื่อสารดาวเทียม1-3-2
62001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
72119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2
82119-2118โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม2-0-2
102000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   13-22-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชท.11       สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
22119-2008สายส่งและสายอากาศ2-3-3
32119-2102โครงข่ายสายตอนนอก1-3-2
42119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง2-3-3
52119-2104การสื่อสารดาวเทียม1-3-2
62001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
72119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2
82119-2118โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม2-0-2
102000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   13-22-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชท.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php