(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชท.11       สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
72119-2007วงจรดิจิตอล1-3-2
82119-2009เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร2-3-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92119-2110ระบบเสียงเเละระบบภาพ2-3-3
102119-2112ระบบวิทยุกระจายเสียง1-3-2
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-23-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชท.11       สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
72119-2007วงจรดิจิตอล1-3-2
82119-2009เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร2-3-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92119-2110ระบบเสียงเเละระบบภาพ2-3-3
102119-2112ระบบวิทยุกระจายเสียง1-3-2
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-23-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชท.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาโทรคมนาคม   สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php