(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.12       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
60011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
70012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
81061-001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91061-004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-2
101062-008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2
111062-107ไฟฟ้าในอาคาร1-3-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   15-19-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.12       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
40001-501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
50011-001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
60011-002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
70012-001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
81061-001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91061-004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-2
101062-008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2
111062-107ไฟฟ้าในอาคาร1-3-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   15-19-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชส.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php