(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.12       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
40001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
51061-002พื้นฐานงานไม้0-6-2
61061-003พื้นฐานงานปูน0-6-2
71061-005พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2
81062-002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91062-006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2
101062-103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-2
111062-109งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   7-39-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.12       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
40001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
51061-002พื้นฐานงานไม้0-6-2
61061-003พื้นฐานงานปูน0-6-2
71061-005พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2
81062-002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91062-006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2
101062-103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-2
111062-109งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   7-39-19
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชส.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม   สาขางานก่อสร้าง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php