(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.11       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
51211-001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2
61211-002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-2
71211-003วัสดุก่อสร้าง2-0-2
81211-004การสำรวจเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91212-008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2
101212-101งานไม้0-6-2
111212-107การอ่านแบบ2-0-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-19-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.11       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20001-201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
30001-301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
40001-502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
51211-001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2
61211-002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-2
71211-003วัสดุก่อสร้าง2-0-2
81211-004การสำรวจเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91212-008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2
101212-101งานไม้0-6-2
111212-107การอ่านแบบ2-0-2
120002-001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-19-20
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชธ.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php