(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.11       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
40011-004กฏหมายแรงงาน1-0-1
51211-005เทคนิคก่อสร้าง2-0-2
61211-006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2
71212-001งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
81212-004การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91212-006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2
101212-010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-2
111212-102งานปูน0-6-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   10-26-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.11       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
10001-102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20001-202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
30001-203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1
40011-004กฏหมายแรงงาน1-0-1
51211-005เทคนิคก่อสร้าง2-0-2
61211-006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2
71212-001งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
81212-004การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
91212-006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2
101212-010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-2
111212-102งานปูน0-6-2
120002-002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   10-26-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชธ.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php