(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.12       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2
22000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
32001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
42121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2
52121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-2
62121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2
72121-2101งานไม้0-6-2
82100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92109-2004การระดับ 11-6-3
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   12-20-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.12       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2
22000-1504อาเซียนศึกษา1-0-1
32001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
42121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2
52121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-2
62121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2
72121-2101งานไม้0-6-2
82100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92109-2004การระดับ 11-6-3
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11โฮมรูม
12
13
14
15
16
รวม   12-20-18
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชธ.12
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php