(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.13       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52100-1304กฏหมายก่อสร้าง2-0-2
62121-2005งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
72121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2
82121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92121-2106งานโยธา0-6-2
102121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2
132000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-27-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.13       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52100-1304กฏหมายก่อสร้าง2-0-2
62121-2005งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
72121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2
82121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92121-2106งานโยธา0-6-2
102121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2
112001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
122121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2
132000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
14โฮมรูม
15
16
รวม   13-27-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชธ.13
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php