(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.13       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
52121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2
62121-2002การสำรวจเส้นทาง1-3-2
72121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-2
82121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-2
102121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2
112121-8501โครงการ4-0-4
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-23-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชธ.13       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
52121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2
62121-2002การสำรวจเส้นทาง1-3-2
72121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-2
82121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-2
102121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2
112121-8501โครงการ4-0-4
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
13โฮมรูม
14
15
16
รวม   14-23-21
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ
 ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าตรวจสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น -
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc.ac.th
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชธ.13
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
      -
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php