ปวช.1   ชย.12    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
620100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
720100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
820100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
920101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
1020101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
12home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  19 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1320000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1520000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
1620000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
1720001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
1820100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
1920100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2020100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2120101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
2220101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2320000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/07/2024 13:48:06ปวช.1   ชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2520000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
2620000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
2720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
2820000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
2920001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
3020101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3120101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
3220101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
3320101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
3420101-2403งานเตรียมผิวงาน 1-6-37
3520101-2507งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 1-3-24
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 39 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/07/2024 13:48:06
reg/planedit1.php