ปวช.1   ชย.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
22000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
42100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
72101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35
82101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
92000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
10home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  17 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
112000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
132000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
142000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
152000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
162001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
172100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
182100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
192100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
202101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
212101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
23hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21 หน่วย 34 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 00:22:26ปวช.1   ชย.   ห้อง  3    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
262000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
272000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
282101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
292101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
302101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
312101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
322101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
332101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
342000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
35hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362101-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  4 หน่วย 4 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 00:22:26ปวช.1   ชย.   ห้อง  3    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
372000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
382101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
392101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
402101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
412101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
422101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
432001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
442001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
452000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
46hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
472000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
482000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
492001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
502001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
512001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
522100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
532101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
542101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
552101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
562101-8501โครงการ *-*-44
572101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24
582101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
592101-9007พลังงานทดแทน 2-0-22
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
61hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  27 44 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 00:22:26
reg/planedit1.php