ปวช.1   ชก.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
22000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
62100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
72100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
82100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
92102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
102102-2004วัดละเอียด 1-2-23
112102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  22 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
152000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
172100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
182100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
192102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
202102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
212102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
222001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 หน่วย 28 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:24:04ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
262000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
272000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
282000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
292100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
302102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
312102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
322102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
332102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
342102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
352102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382102-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  4 หน่วย 4 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:24:04ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
402000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
412001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
422001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
432102-2101เขียนแบบเครื่องกล 2 1-3-24
442102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
452102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซเอ็นซี 0-6-26
462102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
472102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
482001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
492000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
50hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
522000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
532000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
542100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
552102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
562102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
572102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
582102-8501โครงการ 4-0-44
592102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
61hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 36 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:24:04
reg/planedit1.php