ปวช.1   ชฟ.12    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
520001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
620100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
720104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
820104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
920104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
1020104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
1120104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  22 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1620000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
1720000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
1820000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
1920100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2020100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
2120104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2220104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
2320104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2420104-2114การส่องสว่าง 2-0-22
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2015  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/01/2015 10:16:15ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
2820001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2920100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
3020104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
3120104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
3220104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
3320104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
3420104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
3520104-2110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
3620104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
3720000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
38hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 43 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2015  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/01/2015 10:16:15
reg/planedit1.php