ปวช.1   ชฟ.110    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
42000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
72100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
82104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
92104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
102104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35
112104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
152000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
162000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22
172000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
182000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
192100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
202100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
212104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
222104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
232104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
242104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
252000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 หน่วย 40 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:01:35ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  5    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
282100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
292100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
302104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
312104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35
322104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
332104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
342104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
352104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
392000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
402000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
412100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
422104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
432104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
442104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
452104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
462001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
472000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12
482000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
49hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:01:35ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  5    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
502104-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
522000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
532100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
542104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
552104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
562104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
572104-8501โครงการ *-*-44
582001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
592001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
602104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
612104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 0-4-24
622000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
63hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 37 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:01:35
reg/planedit1.php