ปวช.1   ชอ.13    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
22000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
32001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
42100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
52105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
62105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
72001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
11home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  16 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
132000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
142000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
152000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
172001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
182100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
192100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
202105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
212105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
222105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:42:08ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
262000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
272000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
282100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
292100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
302105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
312105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
322105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
332105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
342105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
352105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 หน่วย 43 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
392000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
402000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22
412000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
422100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
432105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
442105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
452105-2102ระบบเสียง 1-3-24
462105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์ 1-3-24
472105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
482001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
492000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
50hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 37 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:42:08ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512105-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
522000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
532100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
542001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
552105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
562105-2103ระบบภาพ 1-3-24
572105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
582105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
592105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24
602105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
612105-8501โครงการ *-*-44
622105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
632000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
64hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  23 41 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:42:08
reg/planedit1.php