ปวช.1   ชท.11    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
22000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
32100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
42100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
52119-1001ไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24
62119-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
72119-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
82000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
9home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  14 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
102000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
112000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
122000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
132000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
142100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
152100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
162119-2001เขียนแบบโทรคมนาคม 0-3-13
172119-2003วงจรไฟฟ้ากระเเสสลับ 1-3-24
182119-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร 2-3-35
192000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15 หน่วย 26 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 12:11:22ปวช.1   ชท.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
212000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
222000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
232000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
242000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
252001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
262100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
272119-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
282119-2010เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 1-3-24
292119-2011ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2-0-22
302119-2101ระบบโทรศัพท์ 2-3-35
312000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
32hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
342000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
352000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
362000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
372001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
382100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
392119-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
402119-2009เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 2-3-35
412119-2110ระบบเสียงเเละระบบภาพ 2-3-35
422119-2112ระบบวิทยุกระจายเสียง 1-3-24
432001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
442000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
45hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21 หน่วย 37 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 12:11:22ปวช.1   ชท.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
472119-2008สายส่งและสายอากาศ 2-3-35
482119-2102โครงข่ายสายตอนนอก 1-3-24
492119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 2-3-35
502119-2104การสื่อสารดาวเทียม 1-3-24
512001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
522119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
532119-2118โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
542119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม 2-0-22
552000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
56hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
572119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24
582119-2106การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 1-4-35
592119-2111ระบบโทรทัศน์ 1-3-24
602119-8501โครงการ 4-0-44
612119-2107ระบบเคเบิลทีวี 1-3-24
622119-2115ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24
632000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
64hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15 28 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 12:11:22
reg/planedit1.php