ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
62100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
72106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22
82106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22
92106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
102106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
12home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  20 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
142000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
152000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
172106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
182106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26
192106-2003อ่านเเบบ เขียนเเบบงานโครงสร้าง 2-3-35
202106-2006วัสดุก่อสร้างเเละเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22
212001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
23hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  16 หน่วย 30 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:49:21ปวช.1   ชส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
252000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
262000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
272001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
282106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24
292106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35
302106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
312106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
322106-2108ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
34hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
352000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
362000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
372106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
382106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
392106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24
402106-2103งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์ 1-3-24
412106-2107งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา 0-6-26
422106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
432001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
442106-2110งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24
452000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
462100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
47hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20 หน่วย 36 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:49:21ปวช.1   ชส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
492106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
502106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412
512106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
522001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
532106-8501โครงการ *-*-44
542106-2114การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 0-6-26
552000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
56hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
572000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
582106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410
592106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
602106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
612106-2109อุปกรณ์อาคาร 2-0-22
622000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
63hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12 28 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:49:21
reg/planedit1.php