ปวช.1   ชธ.12    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
22000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
32001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
42121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
52121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
62121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
72121-2101งานไม้ 0-6-26
82100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
92109-2004การระดับ 1 1-6-37
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
11home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  18 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
132000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
142000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
152000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
172121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
182121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
192121-1006หลักการพิ้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
202121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
212121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
222121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
232121-2107การอ่านแบบ 1-0-11
242109-2005การระดับ 2 1-6-37
252000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  25 หน่วย 41 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 05:09:37ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
282000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
292121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
302121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
312121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
322121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
332121-2102งานปูน 0-6-26
342121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
352121-2114การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382121-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  4 หน่วย 4 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 05:09:37ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
402000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
412000-1601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
422001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
432121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
442121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24
452121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
462121-2106งานโยธา 0-6-26
472121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
482001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
492121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
502000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
512100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
52hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
532000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
542000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
552000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
562001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
572121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
582121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
592121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
602121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
612121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
622121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
632121-8501โครงการ 4-0-44
642000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
65hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21 37 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 05:09:37
reg/planedit1.php