ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301000008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301000011 งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301000104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301000116 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301000117 การวางแผนและการควบคุมการผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301000301 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301002001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301002002 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301010001 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301010002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301010003 งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301010004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301012001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301012002 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301012003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301012004 งานเขียนแบบชิ้นนส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301012005 งานส่งถ่ายกำลัง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301012006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301012007 งานทดลองเครื่องกล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301012101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301012104 งานปรับอากาศยานยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301012105 งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301012106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301012109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301012302 เทคโนโลยรงานซ่อมสีรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301012308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301012310 เทคโนโลยีงานประดับยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301012602 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301012604 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301012605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301012607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301015101 งานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301015102 งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301015103 งานเทคนิคยานยนต์ 3*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301015104 งานเทคนิคยานยนต์ 4*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301015601 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301015602 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301015603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301015604 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 4*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301018002 ฝึกงาน 1*-*-4 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301018003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301018501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301022003 โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.