ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301018002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301018003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301018501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301022003 โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301022006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301022007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301022101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล31-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301022107 ระบบผลิตอัตโนมัติ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301025101 งานเครื่องมือกล 1*-*-6 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301025102 งานเครื่องมือ 2*-*-6 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301028001 ฝึกงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301028002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301028003 ฝึกงาน 2*-*-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301028501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301029006 เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301030001 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301030002 งานเทคนิคโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301030003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301030004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301030005 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301032001 วัสดุในงานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301032002 การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์งานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301032003 มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301032004 เทคโนโลยีการเชื่อม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301032005 วัสดุและโลหะวิทยา1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301032007 ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301032101 การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301032102 การทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301032103 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301032105 โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301038501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301040001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301040003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301040005 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301041001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301041002 วงจรไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301041003 วงจรไฟฟ้า 22-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301042003 เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.