Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301282007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301282101 เทคนิคอินเตอร์เฟส2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301282102 การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301282103 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301282105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301282106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301282107 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301282202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301282203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301282204 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301282206 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301282207 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301282301 การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301282302 การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301282303 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301282304 การออกแบบและจัดเครือข่ายในองค์กร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301282305 การจัดการระบบปฏิบัติการเครือข่าย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301282307 ความปลอดภัยบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301282401 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301282403 ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301282404 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบงานมัลติมีเดีย2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301282406 การผลิตดิจิทัลวิดีโอ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301282407 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301282409 การสร้างเกมและเอนิเมชัน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301285101 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 10-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301285102 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 20-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301285401 งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 10-0-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301285402 งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 20-0-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301285403 งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301285404 งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 4*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301288002 ฝึกงาน 10-0-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301288003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301288501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301430001 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301430002 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301430003 เครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301430006 งานระบบกักเก็บและอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301432002 งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301432003 งานระบบกักเก็บพลังงาน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301432004 งานอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและเซนเซอร์ยานยนต์ไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301432005 งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301432006 งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301432007 งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้า2-3-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301432012 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมไร้สาย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301435101 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301435102 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301435103 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301435104 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 4*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301438002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301438003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5413 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.