ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131000110 การส่งถ่ายความร้อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331000112 วัสดุอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431000113 โลหะวิทยา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531000114 การทดสอบวัสดุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631000115 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731000116 การขนถ่ายวัสดุ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831000117 มาตรวิทยาวิศวกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931000118 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031000150 การควบคุมคุณภาพ1-2-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131000151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231000152 การบริหารงานอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331000153 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431000154 การศึกษาการทำงาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531000155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631000156 ธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731000157 การวางแผนและควบคุมการผลิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831000158 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931000221 เคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031000222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131000223 กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231000224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ำเสีย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331000225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431000226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531000227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631000228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับช่างเทคนิค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731000601 เคมีทั่วไป2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831000602 เคมีอินทรีย์ทั่วไป1-4-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931000603 เคมีฟิสิกส์ทั่วไป5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031000604 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131001426 วิทยาศาสตร์ 72-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231001521 คณิตศาสตร์ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331001525 แคลคูลัส3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431003106 นิวเมติกไฮตรอลิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531004455 dfsdfds4-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631010001 งานเครื่องยนต์เล็ก1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731010002 งานจักรยานยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831010003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931010004 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031012001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131012002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231012003 งานทดลองเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331012004 งานซ่อมเครื่องยนต์2-3-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431012005 งานส่งกําลังยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531012006 งานเครื่องล่างยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631012007 งานไฟฟ้ายานยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731012008 วิศวกรรมยานยนต์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831012009 งานแก้ปัญหาเครื่องกล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931012101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031012102 งานปั้มและหัวฉีด2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.