ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131212108 การควบคุมงานและการตรวจงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231212109 ระบบสุขาภิบาล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331212110 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431212111 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531212112 วิศวกรรมจราจร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631212113 การชลประทาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731212114 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831214101 ปฏิบัติงานโยธา 10-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931214102 ปฏิบัติงานโยธา 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031214103 ปฏิบัติงานโยธา 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131214104 ปฏิบัติงานโยธา 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231216001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331222001 ยางธรรมชาติ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431222002 ยางสังเคราะห์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531222003 สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631222004 กระบวนการแปรรูปยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731222005 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831222006 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931222007 เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031222008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231222010 เคมีพอลิเมอร์2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331222011 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431222012 การวิเคราะห.พอลิเมอร์5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531222101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631222102 กระบวนการผลิตยางดิบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731222103 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831222104 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931222105 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031222106 โครงสร้างสมบัติและการใช้งานของพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131222107 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231222108 ผลิตภัณฑ์พลาสติก6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331222109 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431222110 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531222111 เศรษฐกิจการยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631224101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731224102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831224103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931224104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031226001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131230001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231230002 เคมีพื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331230003 ฟิสิกส์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431232101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531232105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631232113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731242101 เทคโนโลยีป์โตรเลียม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
483126*2101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
493126*9001 Engine Electronic,Fire Protection & Lubrication,Cooling and Exhaust System0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031268001 ฝึกงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.