ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201082007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201082008 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201082009 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201082010 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201082011 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201082101 การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201082102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201082103 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201082104 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201082105 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201082106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201082108 การเขียนภาพร่าง0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201082111 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201082112 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201082113 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201088501 โครงงาน4-0-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201089001 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201089002 พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201089003 การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201089004 การบำรุงรักษาสวน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201089006 ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201089007 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201089009 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201092004 การระดับเบื้องต้น1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201092005 วงรอบระดับและงานดิน1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201102005 การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201112114 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201191001 งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201192001 เขียนแบบโทรคมนาคม0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201192002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201192003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201192004 วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201192005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201192006 สายส่งและสายอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201192007 เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201192008 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201192009 การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201192010 การสื่อสารดาวเทียม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201192011 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201192012 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201192101 โครงข่ายสายตอนนอก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201192102 การประยุกต์อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีไอโอที2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201192103 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201192104 ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201192105 ระบบสายดิน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201192106 ประดิษฐ์กรรมโทรคมนาคม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201192108 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201192110 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานโทรคมนาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201192111 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201192112 คณิตศาสตร์โทรคมนาคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.