ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
101080007 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
201090002 การระดับ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30320001302 ภูมิเศษฐศาสตร์2-0-2 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40320001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50320001504 อาเซียนศึกษา1-0-1 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
611111111 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720000*2001 กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820000004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920000006 การเงินส่วนบุคคล3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020000007 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11200001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12200001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13200001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14200001202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15200001203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16200001205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17200001208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18200001209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19200001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20200001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21200001401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22200001402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23200001403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24200001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25200001502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26200001503 ทักษะชีวิตและสังคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27200001505 อาเชียนศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28200001601 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29200001603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30200002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31200002002 กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32200002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33200002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34200002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35200002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36200002008 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37200002xx1 กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-0 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820000xxxx กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920001001 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020001005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120001006 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220001008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43200011001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44200011002 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45200011003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46200011004 กฏหมายแรงงาน1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47200011007 กฏหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020001103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 32-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.