1.ตัดตั้ง  คัดลอกข้อมูล ระบบไปยัง โฟลเดอร์ ที่ต้องการติดตั้ง  เข้าสู่ระบบการติดตั้งตามคำแนะนำ

 

Login:

 

Login ด้วยรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในขั้นตอนติดตั้ง 

 

เมื่อ Login ได้แล้ว ด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูสำหรับ การใช้งานของผู้ดูแลระบบ  มุมขวาจะเป็น username

 

กำหนดรายละเอียดระบบก่อนจัดตารางเรียน

1.ทำการแก้ไขรายละเอียดสถานศึกษา  (เมนูซ้ายมือ)

2.ตั้งค่าระบบจัดตารางเรียน  ดังตัวอย่าง  และหลังจากที่บันทึกค่า ให้ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจัดจริง  ซึ่งถ้ากำหนดผิดก่อนจัดตารางเรียน ตารางเรียนที่จัด ไว้ จะ ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อทำการจัดตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว  และแต่ละภาคเรียนสามารถกำหนดคาบที่แตกต่างกันได้ 

 

3.กำหนดหลักสูตรที่เปิดสอน การเพิ่มสาขาวิชา อย่าลืมจะต้อง ใส่ชื่อย่อ สาขาวิชาให้ครับ ทั้งสามช่องด้วย  ไม่งั้นเวลาจัดตารางชื่อย่อกลุ่มอาจไม่แสดง

 

 

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจัดตารางเรียน

1.กำหนดหลักสูตรรายวิชา(เมนูบน)

                ให้ทำการกำหนดรหัสวิชาที่เปิดสอน        แก้ไข      เพิ่มหลักสูตรรายวิชา

!!!!  ต้องลงชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่งั้นจะไม่สามารถจัดตารางเรียนได้

2.กำหนดแผนการเรียน สร้างแผนการเรียน (เมนูบน)

เพิ่มรายวิชาลงแผนจนครบทุกรายวิชา ของนักเรียนกลุ่มนั้น โดยพิมเฉพาะ รหัสวิชา  ถ้าไม่ปรากฏชื่อวิชา  ให้ ไปเพิ่มในหลักสูตรรายวิชาก่อน  (1.กำหนดหลักสูตรรายวิชา)

!!! ระบบยอมให้ลงแผนการเรียนก่อนลงหลักสูตรได้ เช่นลงแผนเฉพาะรหัสวิชาก่อนได้  แล้วจึงไปลงหลักสูตรรายวิชาตอนหลัง  (1.กำหนดหลักสูตรรายวิชา)

3.กำหนดบุคลากรที่ทำการสอน

3.1 กำหนดสายการสอน/แผนก/หมวด

ตัวอย่าง

1          ผู้อำนวยการ            บริหาร

2          คณิตศาสตร์             สามัญ

3          วิทยาศาสตร์            สามัญ

กำหนดจนครบ

 

3.1  เพิ่มบุคลากร

 

กำหนดรายละเอียด

 

 

เพิ่มรหัส login สำหรับการเข้าจัดตารางเรียน

!!! ทำจนครบทุกหมวดวิชา   ให้รหัสหัวหน้าหมวดเป็นผู้จัด ไม่ควรให้รัส admin !!!

 

 

การจัดตารางเรียน

            จะทำการจัดตารางให้นักเรียนก่อน จากนั้นก็จะได้ ตารางครู ตาราง ห้อง

!!!!!ก่อนจัดตารางเรียนต้องกำหนดรายละเอียดชั่วโมงเวลาชั่วโมงพักให้ถูกต้องก่อน  ดูที่  (2.ตั้งค่าระบบจัดตารางเรียน) !!!!

1.เลือกห้อง 

2.เลือกรายวิชา

3.เลือกวัน ชั่วโมง  ผู้สอน   ใส่ห้องเรียน  กดปุ่มบันทึก 

 

            ทำการจัดจนครบทุกรายวิชา ขณะที่ทำการจัดท่านสามารถเปิดตาราง สอน ตารางห้องเทียบได้ครับ

 

--------------------------------------------------------  pwerawat@hotmail.com ---- 0812661861 --------------------------------------------