ปวช.1   ชก.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
220000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
420001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
520100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
620100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
720100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
820100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
920102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
1020102-2004วัดละเอียด 1-2-23
1120102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  21 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1620000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
1720000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
1820000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2020000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2120001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
2220100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
2320102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2420102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2520102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
2620102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2720000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
28hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  24 41 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/11/2014 19:42:04
reg/planedit1.php