ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
620100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
720128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
820128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
920128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
1020128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
12home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  19 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1320000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1520000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1620001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
1720128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
1820128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
1920128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
2020128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2120128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้ 1-2-23
2220128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23
2320128-2114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น 1-2-23
2420128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 25/07/2024 09:49:51ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
2820000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
3020000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
3120128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3220128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24
3320128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
3420128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
3520128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
3620128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-23
3720128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
3820000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
39hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 36 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 25/07/2024 09:49:51
reg/planedit1.php