ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
620001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
720001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
820106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
920106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22
1020106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
1120106-2107ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
1820106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
1920106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26
2020106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26
2120106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
2220106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
2320106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26
2420106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19 46 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/11/2014 12:16:34
reg/planedit1.php