ปวช.1   ชถ.12    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
620100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
720100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
820108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
920108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35
1020108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
1120108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
1820108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
1920108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
2020108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2120108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24
2220108-2112เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
2320108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
25hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17 32 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 22/08/2014 22:32:02
reg/planedit1.php