ปวช.1   ชธ.13    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
520121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
620121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
720121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
820121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
920121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
1020121-2101งานไม้ 0-6-26
1120121-2107การอ่านแบบ 2-0-22
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  20 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
1620000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
1720001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
1820121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
1920121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2020121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2120121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
2220121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
2320121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
2420121-2102งานปูน 0-6-26
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18 36 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/11/2014 12:59:10
reg/planedit1.php