คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสุรชาติ   วิชาชัย
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวทบ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-28
20105-2114โทรศัพท์1-3-28
20105-8001ฝึกงาน0-2-42
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-310
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชอ.11
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชอ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.12
‹---------------------------- 20105-2114 ----------------------------›
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.11
‹--------- 20105-8001 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
‹--------- 20000-2xx1 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
สชอ.ม621
สชอ.ม621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
สชอ.ม622
สชอ.ม622
‹---------------------------- 20105-2114 ----------------------------›
ชอ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี