คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  15-18-21 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
526 
 น.ส.นฤมล
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายเดชพล ยศพันธ์
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ
 นายพุฒิพิชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.นฤมล ดวงชาทม
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี