คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์สิทธิ์   จันทะแสง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ทวิ)2/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-330
30104-8501โครงงาน4-0-44
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.ม612
7A3 
สชฟ.22,สชฟ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹---------------------------- 30104-2001 ----------------------------›
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.ม614
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹---------------------------- 30104-2001 ----------------------------›
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.21,สชฟ.22
7A3 
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชฟ.21,สชฟ.22
7A3 
‹------------------ 30104-8501 ------------------›
สชฟ.22,สชฟ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.ม6110
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี