คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ม616
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเจริญพร เจตอธิการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-22-28 44
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B3 
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
 นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา
7B3 
 นายอนาวิล
741 
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายสมปอง เพิ่มพูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A3 
‹---------------------------- 30104-2001 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
713 
 นายเจริญพร
713 
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายเจริญพร เจตอธิการ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางจินตนา จินดาศรี
727 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
733 
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
 น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์
733 
 น.ส.สุวรรณา
727 
‹------------------------------------- 30104-2003 -------------------------------------›
 นายก้องไกร สุทธิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี