คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสถิระ   กาญจันดา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต/ครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6)1/9-10
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟ้า1-6-37
20104-2108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-228
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
4000-2303การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-33
4104-2404การฝึกปฏิบัติระบบควบคุม0-9-39
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  50  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.32
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B2 
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
ชฟ.28
7B2 
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
ชฟ.28
726 
สชฟ.ม6110,สชฟ.ม619
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.35
726 
‹--------- 20104-2108 ---------›
ชฟ.36
726 
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชฟ.ม6110,สชฟ.ม619
726 
‹--------- 20104-2108 ---------›
ชฟ.36
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.34
711 
‹------------------ 4000-2303 ------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.39
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.310
‹---------------------------- 4104-2404 ----------------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 4104-2404 ----------------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า21
ทล.บ.ไฟฟ้า21


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี