คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายบัญชา   หาแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-216
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-28
30119-2004ระบบสื่อสารข้อมูลเและเครือข่าย2-3-35
30128-2103การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม2-2-34
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
ชค.14
341 
‹------------------------------------- 30119-2004 -------------------------------------›
สชท.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค.33
341 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
ชค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
ชค.12
 
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชค.31,ชค.32
 
ชค.14,ชค.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
341 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
ชค.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹---------------------------- 30128-2103 ----------------------------›
สชค.ฮาร์ด ม.621
323 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี