คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   514
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
30000-1301การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม2-2-34
30000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
4000-1103ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  64  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1308 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 30000-1308 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 20001-1002 ---------›
น.ส.วรางคณา สายใหม
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹------------------ 4000-1103 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี