คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   514
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค1-2-23
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-12
 จำนวนชั่วโมง  65  ชั่วโมง  ปวช.  65  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 2000-1306 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 2000-1306 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 2000-1306 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 2000-1306 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 2000-1306 ---------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี