คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   515
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-34
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
40000-1101ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-33
4000-1201มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-33
4000-1503วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  63  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  57     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
‹------------------ 4000-1503 ------------------›
นางอรทัย ซาเสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
‹------------------ 4000-1201 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
นางอรทัย ซาเสน
‹------------------ 40000-1101 ------------------›
นางอรทัย ซาเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี