คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   543
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-12
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  56  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1203 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1203 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹------------------ 3000-1201 ------------------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 20000-1205 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี