คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ชญานันทน์   หอมจิตร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-216
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-26
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-22
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม2-0-210
4000-1601คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.18,ชย.17
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชช.21
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.33,ชย.34
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.111
535 
‹------------------ 4000-1601 ------------------›
ทล.บ.คอมพิวเตอร์11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.14,ชย.13
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชถ.11
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.110,ชย.19
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.12,ชย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ยฟ.11
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.312,ชย.311
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.31,ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชธ.23
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.16,ชย.15
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.310,ชย.39
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.37,ชย.38
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี