คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22
20106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  14-16-19 30
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภาวัช
‹--------- 20106-1004 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.อุษา คำหลอม
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
515 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.นฤมล ดวงชาทม
‹--------- 20106-2008 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
‹--------- 20106-2008 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 20106-1001 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
642 
‹--------- 20106-1001 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายวิศวชิต จันทร์เกษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายครู ชส.1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นางสาวธิดารัตน์ บุญดล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี