คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐธิดา   ประดับจันทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาบชบ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-230
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชอ.32,ชอ.31
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชช.31
422 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชย.ไฟฟ้า21,สชย.ไฟฟ้า22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.39,ชฟ.310
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.35,ชย.36
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชค.33,ชค.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชค.31,ชค.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.37,ชย.38
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.39,ชย.310
422 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชธ.11,สชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชถ.31
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.35,ชฟ.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นางเบญญาดา อ่อนน้อม )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี