คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 2/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-210
20104-2109เครื่องปรับอากาศ1-6-314
4000-2203การจัดการพลังงาน2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3104-8501โครงการ0-0-44
3104-9003เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-35
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.18,ชฟ.17 ชฟ.18,ชฟ.17 ชฟ.110,ชฟ.19 ชฟ.110,ชฟ.19
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
ชฟ.27
7B8 
ชฟ.27
7B8 
ชฟ.27
7B8 
hr05-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
ชฟ.15,ชฟ.16 ชฟ.15,ชฟ.16
7B8 
ชฟ.27
7B8 
ชฟ.27
7B8 
ชฟ.27
7B8 
ชฟ.27
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
ชฟ.28
7B8 
ชฟ.28
7B8 
ชฟ.28
7B8 
ชฟ.28
3000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
3000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
7B8 
ชฟ.28
7B8 
ชฟ.28
7B8 
ชฟ.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
3104-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
7B9 
3104-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
7B9 
3104-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
7B9 
3104-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
4000-2203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ทล.บ.ไฟฟ้า11
4000-2203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ทล.บ.ไฟฟ้า11
4000-2203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ทล.บ.ไฟฟ้า11
4000-2203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ทล.บ.ไฟฟ้า11
4000-2203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ทล.บ.ไฟฟ้า11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
3104-9003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม624
725 
3104-9003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม624
725 
3104-9003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม624
725 
3104-9003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม624
725 
3104-9003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม624
ชฟ.13,ชฟ.14 ชฟ.13,ชฟ.14 ชฟ.12,ชฟ.11 ชฟ.12,ชฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี